Powrót do Historia Oirschöt – Wschowa

Kalendarium

Latem 1989 r. doszło do spotkania naczelnika gminy Wschowa Stanisława Kowalskiego z burmistrzem Oirschot. Fakt ten jest uznawany za początek współpracy partnerskiej obu miast.

-19 listopada 1989 r. radni wschowscy zdecydowali się utworzyć komórkę organizacyjną odpowiedzialną za współpracę z gminą holenderską Oirschot. W Urzędzie Gminy zwołano zebranie założycielskie Komitetu ds. Współpracy Wschowy z Oirschot, na którym wstępnie omówiono zasady, cele, jak i zakres funkcjonowania stowarzyszenia. Postanowienia i decyzje wówczas podjęte wprowadzono w życie jako statut Komitetu ds. Współpracy Wschowy z Oirschot.

-W grudniu 1990  roku nawiązała się współpraca między jednostkami straży pożarnej. Strażacy z Holandii przyjechali do Wschowy, gdzie zapoznali się z tutejszą jednostką oraz jej sposobami walki z żywiołem. Zadeklarowali również swoją pomoc w zdobyciu dodatkowego sprzętu ratowniczego i pożarniczego. Zaplanowano także wizytę wschowskiej grupy w Oirschot na maj 1991 roku.

Również w grudniu nadano z Holandii przesyłkę z 26 wózkami inwalidzkimi dla mieszkańców Wschowy.

Rok 1990 był rokiem bardzo intensywnych kontaktów; 4 oficjalne delegacje Oirschot odwiedziły Wschowę, a wschowianie byli w Holandii tylko raz.

-23 grudnia 1991 roku formalnie powołano i zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu Komitet ds. Współpracy  Wschowy z Oirschot. Jego pierwszym prezesem został Mieczysław Guzewicz. Odpowiednikiem holenderskim wschowskiego stowarzyszenia było STICHTING OIRSCHOT HELPT WSCHOWA, w którego skład wchodzili głównie społecznicy i jeden członek tamtejszego samorządu terytorialnego. Najważniejsi działacze tegoż holenderskiego stowarzyszenia to: Ton Tielemans – prezes, Cor Baks i Hans van Beurden – członkowie zarządu.

– Od roku 1994 młodzież wraz z opiekunami, nauczycielami języków obcych (język niemiecki – Maria Sanocka, język angielski – Irena Stożek), zaczęła wyjeżdżać do zaprzyjaźnionej gminy w Holandii. Licealiści, podczas tygodniowych pobytów, zamieszkiwali w Domu Skauta. Spotykali się z rówieśnikami, kształcili umiejętność posługiwania się obcymi językami, poznawali holenderską kulturę i mentalność mieszkańców tamtego kraju, a także zwiedzali najciekawsze miejsca w Holandii.

-25 maja 1994 r. Burmistrz Wschowy Leon Żukowski oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy i jednocześnie wiceprzewodniczący Komitetu Współpracy Marek Kozaczek zapraszają delegację z Oirschot na wybory samorządowe, które odbędą się 19 czerwca 1994 r. W drugim piśmie z tą samą datą obaj panowie zapraszają grupę 30 – 40 osób z partnerskiego miasta na Dni Wschowy, które zaplanowano na 23 – 25 czerwca 1994 r.

 

– 17 czerwca 1995 roku, kiedy to do Wschowy przyjechała ponad 60.osobowa delegacja holenderska wraz z burmistrzem Oirschot Fritsem Speetjensem, została podpisana umowa o współpracy. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Wschowa w Domu Kultury podpisy złożyli burmistrzowie obu gmin. W imieniu mieszkańców Wschowy umowę podpisał Leon Żukowski, natomiast w imieniu mieszkańców Oirschot, Frits Speetjens. Podczas tej wizyty Holendrzy dokonali otwarcia placu zabaw na Osiedlu Jagiellonów, który od nazwiska głównych sponsorów, którzy przeznaczyli na to 24 tysiące guldenów, został nazwany imieniem Braci Kolly.

-21 marca 1996 r. w sali posiedzeń wschowskiego ratusza odbyło się walne zebranie Komitetu. W programie były wybory nowego zarządu, sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz sprawy bieżące.

 

-W dniach 22 – 26 sierpnia 1996 r. kilkudziesięcioosobowa grupa wschowian gościła w partnerskim mieście Oirschot w Holandii. Wizyta miała charakter integracyjny. Strona polska przywiozła drużynę piłkarzy, grupę folklorystyczną „Dzierżacy”, zespół wokalny „BZN” oraz wystawę fotograficzną Marka Chwistka.

-W 1996 roku zarząd odbył 14 posiedzeń. Doszedł do skutku zapowiadany wielokrotnie przyjazd holenderskich skautów. Wreszcie wschowska młodzież miała okazję pokazać kolegom swój region. Holendrzy zwiedzili najbliższą okolicę oraz poznali polską kulturę i gościnność.

-14 maja 1997 r. członkowie komitetu obradowali na kolejnym walnym zebraniu.

-7 października 1997 r. w sali posiedzeń wschowskiego ratusza odbyło się zebranie Komitetu ds. Współpracy Wschowy z Oirschot, w którego programie było omówienie wycieczki rolników do Holandii oraz zaproszenie rolników holenderskich do Polski.

-8 czerwca 1998 r. w sali posiedzeń ratusza we Wschowie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Komitetu ds. Współpracy Wschowy z Oirschot. Wybrano zarząd w składzie: Bolesław Trybuchowski – prezes, Marek Kozaczek i Bronisław Wilk – wiceprezesi, Janina Szubart – skarbnik, Andrzej Szczudło – sekretarz, Aleksandra Stryjewska – członek zarządu.

– W czerwcu 1998 r. do Wschowy przyjechała grupa holenderskich rolników (56 osób). Ich pobyt miał na celu zaprezentowanie polskich gospodarstw o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego. Goście mieli okazję zobaczyć gospodarstwo rolne Walentego Śliwy z Przyczyny Dolnej, zajmującego się hodowlą kur, Mariana Krawca z Konradowa, a także gospodarstwo agroturystyczne państwa Rimke z Brenna.

 

– W dniach 28.08 – 5.09.1998 r. 42 dzieci z najuboższych rodzin z terenu gminy Wschowa miało możliwość poznania Holandii. Wyjechały one na tygodniowy pobyt do Oirschot. Najmłodsi mieszkańcy Wschowy przebywali u holenderskich rodzin, które codziennie organizowały im czas. Dzieci otrzymały także wiele darów w postaci odzieży, przyborów szkolnych i słodyczy. Do domów wróciły pełne wrażeń i niezapomnianych doświadczeń.

– W grudniu 1998 roku delegacja holenderska spotkała się z władzami gminy Wschowa, z burmistrzem miasta Leonem Żukowskim oraz z przewodniczącym rady gminy Wiesławem Zięciakiem. Do spotkania doszło w restauracji „ Hubertus ” w Dębowej Łęce. Podczas tego wydarzenia, wręczony został burmistrzowi Żukowskiemu przez delegację z Oirschot program zatytułowany „Współpraca Municipalna z Miejscowościami Partnerskimi ”. Jego założeniem było doradztwo władzom lokalnym dziesięciu państw Europy Centralnej, które podpisały porozumienie z Unią Europejską. Określone w nim były wyraźne cele, które muszą być spełnione przed przyznaniem pełnego członkostwa w Unii. Program dotyczył również Wschowy. Firmowany przez holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Zrzeszenie Miast Holenderskich, angażował jedynie fundusze Królestwa Holandii.

– W latach 1997 – 1998 zarząd odbył 13 spotkań.

-2 lipca 1999 r. Marek Kozaczek wystosował list do Tona Tielemansa, w którym określił dziedziny przyszłej współpracy. Priorytety obejmowały; ochronę zdrowia (wobec nowej sytuacji w Polsce od 1.01.1999 r.), bezpieczeństwo publiczne (od 1.01.99 lokalny samorząd ma wpływ na policję i straż pożarną), edukację (zmiany od 1.01.99), rolnictwo, lokalne media publiczne.

W tym samym dniu list do Marka Kozaczka pisze Ton Tielemans. Usprawiedliwia się z braku aktywności na polu społecznym porządkowaniem spraw w urzędzie gminy, gdzie pracuje, gdyż w kwietniu 2000 roku zamierza przejść na emeryturę.

-23 września 1999 r. dotarł do Wschowy transport z odzieżą dla wspieranych przez Holendrów z Oirschot ubogich rodzin wschowskich. Transport konwojowany był przez członka Stichting Oirschot Helpt – Harrie van de Sande oraz Jana van de Sande, który kierował samochodem. Obaj Holendrzy przez weekend pozostali gośćmi wschowskich strażaków.

– W dniach 14 – 16.10.1999 r. przebywała we Wschowie delegacja Holendrów w składzie: Ton Tielemans, Cor Baks i Hans van Beurden. 15 października doszło do spotkania 12 członków wschowskiego Komitetu z Holendrami. Omawiając sytuację po stronie holenderskiej, prezes Tielemans wskazał na pojawiające się wśród mieszkańców Oirschot zniechęcenie. Przyczyną tego były głównie trudności na jakie napotykali ich wolontariusze, którzy po zakończeniu akcji zbierania różnych dóbr materialnych dla najuboższych rodzin Wschowy, godzinami byli trzymani na polskiej granicy. Nie pomagały nawet specjalne glejty uzyskiwane z Ambasady Polskiej.

-28 czerwca 2000 r. odbyło się walne zebranie Komitetu. Z wystąpienia prezesa wynika, że zarząd wybrany przed dwu laty odbył 11 spotkań, podczas których omawiano wiele spraw bieżących, jak m.in. organizacja pobytu we Wschowie 56 rolników z Oirschot oraz wyjazd 42 dzieci wschowskich do Holandii. Komitet liczy 32 członków. Wybrano nowy skład zarządu: Andrzej Szczudło – prezes, Marek Kozaczek – wiceprezes, Aleksandra Stryjewska – sekretarz, Janina Szubart – skarbnik, Krzysztof Karolczyk – członek. Bolesław Trybuchowski został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

-24 października 2000 r. Ton Tielemans faksuje do Marka Kozaczka: „W nawiązaniu do naszej wczorajszej rozmowy podaję mój adres mailowy …Jednak powiedz nowemu prezesowi Komitetu, że nieczęsto używam go, a już na pewno nie codziennie. Kiedy mail do mnie dotrze, trochę potrwa zanim go przeczytam”. Z tych słów wynika zmiana jakościowa współpracy polsko-holenderskiej, w której Holendrzy zawsze byli bardziej „do przodu” niż Polacy. W mailowaniu Wschowa była już przed nimi.

-13 grudnia 2000 r. w nr 15 gazety „Ziemia Wschowska” opublikowany został artykuł autorstwa Andrzeja Szczudło pt. Partnerstwo odroczone. Najistotniejsze wątki artykułu – oba pesymistyczne,  to fakt, że Holendrom nie udało się zorganizować walnego zebrania stowarzyszenia Stichting Oirschot Helpt oraz że po raz pierwszy od lat na Boże Narodzenie wschowskie dzieci nie dostaną holenderskich paczek.

– 6 lipca 2001 r. w związku z treścią Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Prawo o stowarzyszeniach, Komitet ds. Współpracy Wschowy z Oirschot został wezwany do zarejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym i spełnienia określonych wymogów formalnych.

-11 września 2001 r. we wschowskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie Komitetu. Wybrano nowe władze stowarzyszenia w składzie: Andrzej Szczudło, Marek Kozaczek, Aleksandra Stryjewska, Krzysztof Karolczyk i Barbara Lewandowska.

-W dniu 22.11.2001 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie pozyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego.

-19 listopada 2002 r., w wyniku wyborów samorządowych władzę we wschowskim ratuszu przejął Krzysztof Grabka, który na funkcji burmistrza zastąpił Leona Żukowskiego.

-7 grudnia 2002 r. w wypadku samochodowym pod Morownicą zginęła Ewa Fabiszak, członek zarządu Komitetu ds. Współpracy Wschowy z Oirschot. Ewa Fabiszak urodzona 3.07.1953 r. była lekarzem pediatrą.

– Ostatni oficjalny kontakt między Wschową, a Oirschot miał miejsce w 2003 roku, kiedy to drużyna klubu „Pogoń” Wschowa uczestniczyła w międzynarodowym turnieju piłkarskim zorganizowanym w Oirschot.

– 2 listopada 2003 r., w rok po radykalnej zmianie ekipy we wschowskim ratuszu (burmistrz Krzysztof Grabka, Fabian Grzyb – przewodniczący Rady Miejskiej), w imieniu zarządu pracującego w składzie; Andrzej Szczudło, Aleksandra Stryjewska, Marek Kozaczek, Krzysztof Karolczyk i Barbara Lewandowska prezes A. Szczudło wystosował list otwarty do Rady Miejskiej we Wschowie, w którym apelował aby ta „…powołała nowe stowarzyszenie o szerokiej formule umożliwiającej skupienie w jednej organizacji całej palety możliwości współpracy gminy z zagranicą.”

-16 maja 2005 r. odbyło się walne zebranie Komitetu. Dominowały tony minorowe; Komitet nie został zarejestrowany w KRS, a Holendrzy nie potrafili zorganizować walnego zebrania. Sygnałem o rezygnacji z dalszej działalności Stichting Oirschot Helpt Wschowa był fakt przekazania dla wspomaganych instytucji we Wschowie reszty funduszy organizacji. Zebranie zaakceptowało zaproponowany przez Marka Kozaczka schemat podziału tych funduszy na poszczególne organizacje oraz wniosek o zwrócenie się do radcy prawnego celem określenia aktualnego statusu Komitetu.

-30 maja 2005 r. adwokat Stanisław Hęćka sporządził opinię prawną działania Komitetu Współpracy Wschowy z Oirschot za okres od powstania do 16 maja 2005 r. W podsumowaniu stwierdził, że „Analiza dokumentów potwierdza konieczność rozwiązania stowarzyszenia Komitet ds. Współpracy Wschowy z Oirschot z uwagi na brak działania. Wywołuje to konieczność wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jak i ustawy o stowarzyszeniach, które to obowiązki obciążają likwidatora”. Poza opinią prawną Pan Mecenas stwierdził, że „Można wyrazić żal, że taka szlachetna inicjatywa współpracy zostanie zniweczona, zwłaszcza że możliwe są do zagospodarowania środki unijne. Decyzja należy jednak do członków Stowarzyszenia Komitet ds. Współpracy Wschowy z Oirschot.”

-30 listopada 2005 r. Frits Speetjens obchodził jubileusz 25-lecia piastowania funkcji burmistrza, z czego pierwsze 10 lat w gminie Den Dungen, a kolejne 10 w Oirschot. Na ceremonię pożegnania F.Speetjensa z urzędem zaproszone zostało partnerskie stowarzyszenie ze Wschowy, jednak na ówczesnym etapie organizacji nikt nie był w stanie się wybrać..